Privacy

Privacyverklaring KDV Kabouterland

 

Krachtens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 wordt verlangd dat Kabouterland de gebruikers van de kinderopvang informeert over de persoonsgegevens die door ons verzameld en verwerkt worden en de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

 

1 Verantwoordelijken

Het bestuur van KDV Kabouterland is de verwerkingsverantwoordelijke van alle persoonsgegevens.

Binnen Kabouterland is er een persoon aangeduid als aanspreekpunt voor alles wat gegevensbescherming betreft.

Binnen de grotere koepel van AZ Rivierenland is er een ‘data protection officer’ (DPO) aangesteld die door directie en medewerkers kan geraadpleegd worden.

 

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Kabouterland verwerkt persoonsgegevens omwille van de volgende doelen

 • Administratie Cliënten (ouders en kinderen)
 • Personeelsadministratie
 • Pedagogische opvolging en evaluatie kinderen
 • Public relations
 • Digitale communicatie
 • Kwaliteitsbewaking en zelfevaluatie
 • Rapportering en controle overheid (kind en gezin)

 

2.2 Welke gegevens worden verwerkt?

Om voorgenoemde doeleinden te kunnen realiseren worden gegevens verwerkt van volgende aard:

 • identificatiegegevens (bv. naam en voornaam, gezinssamenstelling, …)
 • persoonlijke kenmerken (bv. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, …)
 • elektronische identificatiegegevens (bv. email adres)
 • privé contactgegevens (bv. adresgegevens, telefoonnummer, …)
 • privégegevens i.k.v. voorrangsregels (bv. diploma, inkomen,…)
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op verzorging en begeleiding, bv voeding, slaappatroon,…)
 • observatie- en evaluatiegegevens (bv. observatie welbevinden en betrokkenheid, pedagogisch verslag,…)
 • aanwezigheid (in het kader van veiligheid, bv. Evacuatie en ook registratie naar overheid)
 • mits toestemming: beeldmateriaal (met als doel de ouders inzicht te geven in de dagelijkse werking, bv. foto’s, videofragmenten, …)
 • opleiding en vorming (met betrekking tot tewerkstelling personeel, bv. diploma, EHBO, …)
 • financiële gegevens (ivm loonverwerking, bv. rekeningnummer,…)

 

2.3 Ontvangers
 • Administratie Kabouterland
 • Ouders (nieuwsbrief, beeldmateriaal, kindverslag (enkel persoonlijk))
 • Personeelsdienst AZ Rivierenland (enkel gegevens personeel)
 • Dienst informatica AZ Rivierenland (werking administratiesoftware)
 • Boekhouding AZ Rivierenland (facturatie)
 • Overheid (kind en gezin) voor registratie wettelijk voorzien en controle en inspectie
 • In uitzonderlijke gevallen: meldingsplicht aan instanties (bv. vermoeden van misbruik)

 

2.4 Verwerkers

Volgende platformen worden gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Winkind
 • SP Expert
 • Mailchimp

 

2.5 Voorwaarden

Alle gegevens zullen verwerkt worden zolang een kind bij ons is ingeschreven (in aanvraag of aanwezigheid), of zolang ze nodig zijn voor hoger vermelde doeleinden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming er voor vragen.

 

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: u mag vragen welke gegevens er van u verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom Kabouterland die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden
 • recht op inzage: u mag steeds de gegevens die het kinderdagverblijf van u heeft inkijken a.d.h.v. een kopie. De nodige tijd moet wel voorzien worden om deze gegevens te verzamelen.
 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens aantreft, mag u vragen om deze aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens
 • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn, permanent en volledig verwijderd worden
 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een ander kinderdagverblijf of andere werkgever, dan faciliteert Kabouterland dit (in de mate van het mogelijke)
 • recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken

 

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen kan u contact opnemen via 03/890.16.80 of kabouterland@sjk.be.

Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

 

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

 • meldingsplicht veiligheid kind
 • de in 2.3 vermelde doorgave van gegevens aan toezichthoudende overheid.

 

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

In Kabouterland bestaat geen enkele vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

 

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in 2.2 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de goede en correcte werking van Kabouterland en de daartoe noodzakelijke processen te kunnen garanderen, met uitzondering van gezondheidsgegevens.

Kabouterland kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien wij niet over de relevante zorg- of gezondheidsgegevens beschikken of als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken.